th
ใบสมัครงาน(Application Form) เลขที่ :   
   ตำแหน่งที่สมัคร : วันที่สามารถเริ่มงานได้ :
   เงินเดือนที่ต้องการ : บาท/เดือน ค่าจ้างที่ต้องการ : บาท/วัน
 
   รูป :
ขนาดรูป 72 x 72 pixel
 
   ประวัติส่วนตัว (Individual History)
     
   ชื่อ : นามสกุล : ชื่อเล่น : (ภาษาไทย)
   Name : Surname : Nickname : (English)
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย ถนน
   จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
   บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ กิ่งอำเภอ/อำเภอ/เขต จังหวัด
   วันออกบัตร วันหมดอายุ วันเดือนปีเกิด / / อายุ
   สถานที่เกิด(อำเภอ / จังหวัด) เพศ
   น้ำหนัก กิโลกรัม ส่วนสูง เซนติเมตร เชื้อชาติ สัญชาติ
   ศาสนา บัตรภาษีประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ (ถ้ามี)
   ยานพาหนะที่ท่านมี : รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ทะเบียนรถเลขที่
รถยนต์ยี่ห้อ ทะเบียนรถเลขที่
   ใบขับขี่ที่ท่านมี : รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ขนส่ง อื่นๆ
   สถานภาพ: โสด สมรสแล้ว หย่า แยกกันอยู่ หม้าย
   ทะเบียนสมรส เลขที่ ออกให้วันที่ ณ อำเภอ/เขต จังหวัด
   จำนวนบุตรทั้งหมด คน ชาย คน หญิง คน บุตรกำลังศึกษาทั้งหมด คน
   ท่านสามารถาหาผู้ค้ำประกัน: ไม่ได้ ได้
   ลักษณะการค้ำประกัน: เงินสด โฉนดที่ดิน ทะเบียนพาณิชย์
ลูกจ้างเอกชน/ข้าราชการ ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองจากธนาคาร
อื่นๆ (ระบุ)
   การรับราชการทหาร: ยังไม่ผ่านการคัดเลือกทหาร ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว สำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร (รด.) ผ่านการรับราชการทหารแล้ว
 
   ประวัติครอบครัว (Family History)
       
   ชื่อคู่สมรส อายุ ปี อาชีพ ตำแหน่ง
   ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์
   การยื่นภาษีของคู่สมรส ไม่มีเงินได้ มีเงินได้
ยื่นรวมแยกคำนวณ มีเงินได้รวมคำนวณภาษี มีเงินได้ แต่หย่า
   ชื่อบิดา อายุปี อาชีพ ตำแหน่ง
   ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์
   ชื่อมารดา อายุปี อาชีพ ตำแหน่ง
   ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์
   จำนวนพี่น้อง รวม คน โดยแบ่งเป็นชายคน หญิง คน ท่านเป็นคนลำดับที่
   บุคคลที่สามารถติดต่อกรณีเร่งด่วน ชื่อ - นามสกุล มีความเกี่ยวข้องเป็น
   ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่อยู่
   ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์ที่บ้าน
   ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
   หรือมีผู้แนะนำให้มาสมัครงาน ชื่อ - นามสกุล มีความเกี่ยวข้องเป็น
   ท่านมีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานบริษัทฯ นี้ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
   โปรดระบุชื่อผู้อ้างอิง 2 ท่าน ที่มิใช่ญาติหรือพนักงานของบริษัทฯ นี้
   1. ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานที่ทำงาน
   ที่อยู่ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์ที่บ้าน
   2. ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานที่ทำงาน
   ที่อยู่ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์ที่บ้าน
   ประวัติการศึกษา (Education History)
ระดับการศึกษา ชื่อสถานที่ อำเภอ/จังหวัด
ปี พ.ศ.
เริ่มต้น
ปี พ.ศ.
ที่สำเร็จ
คุณวุฒิ/สาขาที่เรียน เกรดเฉลี่ย
   ประถมศึกษา
   มัธยมศึกษาตอนต้น
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)
   อนุปริญญา/อาชีวศึกษา (ปวส.)
   ปริญญาตรี
   อื่นๆ (ระบุ)
   กิจกรรมที่เคยได้ปฏิบัติ:
   ความสามารถพิเศษ
   1. ความรู้ด้านภาษา
ด้านภาษา ความเข้าใจ การพูด การเขียน
ดี พอใช้ อ่อน ดี พอใช้ อ่อน ดี พอใช้ อ่อน
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาจีน
   อื่นๆ (ระบุ)
   2. ความสามารถด้านการพิมพ์ดีด : พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
   3. ความสามารถด้านชวเลข : ชวเลข ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
   4. ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์:
   งานอดิเรก:
   งานประเภทไหนที่ท่านชอบมากที่สุด / เหตุผลเพราะ
   ประวัติการฝึกอบรม (Training history)
หัวข้อ/หลักสูตรการอบรม สถาบันฝึกอบรม ระยะเวลา (วัน) ใบรับรอง/ผล
   ประวัติการทำงาน (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันก่อน) (Working history)
(เริ่ม - สิ้นสุด) หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง ลักษณะงานโดยย่อ เงินเดือน/ค่าจ้าง ว/ด/ป สาเหตุการออก
ล่าสุด (บาท) ที่ลาออก
   ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามไปยังนายจ้างของท่านในเรื่องอุปนิสัย คุณสมบัติและการทำงานของท่านได้หรือไม่
ได้ ไม่ได้ เพราะ
   คำชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้สมัครประสงค์จะชี้แจงให้ทราบ :
   คำชี้แจง : โดยขีดเครื่องหมาย / ในช่องเคยหรือไม่เคยตามความเป็นจริง เคย ไม่เคย
   1. ท่านเคยต้องโทษทางอาญา-แพ่งมาก่อนหรือไม่
   2. ท่านเคยดำเนินการเกี่ยวกับขบวนการในศาลแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์บ้างหรือไม่
   3. ท่านเคยเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรใดหรือไม่
   4. ท่านเคยประสบอุบัติเหตุถึงกับมีบาดแผลหรือรับการผ่าตัดหรือไม่
   5. ท่านมีร่างกายพิการหรือเป็นโรคติดต่อหรือไม่
   6. ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรือไม่
   7. ท่านเคยถูกบังคับให้ออกจากงาน โดยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
   8. ท่านเคยถูกจับกุม ควบคุม ถูกกักไว้สำหรับสอบสวน หรือถูกฟ้องโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือไม่
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้องทุกประการ หากเป็นความเท็จหรือเป็นข้อความที่บิดเบือนจากความจริง ให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้
ลงชื่อ : ผู้สมัคร
( )
แนบไฟล์ :
วันที่    20/06/2019